คำชี้แจง

          บทเรียน E-learning เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   มีทั้งหมด 8 บท วิธีการเรียนให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้      

 1. สำรวจดูภาพรวม เมนูต่างๆของบทเรียน E-learning
 2. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้บทเรียน E-learning
 3. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ
 4. เริ่มเรียนตั้งแต่บทที่ 1 โดยเริ่มจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1
 5. คลิกดูจุดประสงค์การเรียนรู้บทที่ 1เพื่อให้ทราบว่าเมื่อนักเรียน เรียนจบจะสามารถทำอะไรได้บ้าง
 6. คลิกดูเนื้อหาและศึกษาบทเรียนในแต่ละเรื่องพร้อมทั้งดูวีดิทัศน์ประกอบการเรียน
 7. เมื่อศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ และใบงานส่งครู ในบทที่ 1
 8. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1
 9. ศึกษาบทที่ 2, บทที่ 3, บทที่ 4, บทที่ 5, บทที่ 6, บทที่ 7 และบทที่ 8 ตามลำดับ
 10. ขั้นตอนการศึกษาในแต่ละบท จะเหมือนกับบทที่ 1
 11. เมื่อศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ และทำแบบฝึกทักษะ พร้อมทั้งใบงานส่งครูครบแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ